• Unieke sieraden
  • Kwaliteit
  • Vlotte service

Wet bescherming persoonsgegevens

SIERADEL..NL zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Sieradel kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van de activiteiten die Sieradel.nl ontplooit.

2. De klant kan zich te allen tijde tot Sieradel.nl wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan  Sieradel.nl.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang